UİK Yönergesi

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ

ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

 

 

AMAÇ

MADDE 1 – Bu yönergenin amacı, Üniversitenin uluslararasılaşma hedeflerini gerçekleştirmek için Rektörlük bünyesinde kurulan Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğünün kuruluş, işleyiş ve görev esaslarını düzenlemektir.

 

KAPSAM

MADDE 2 – Bu yönerge; Üniversitenin yurt içi ve yurt dışı kaynaklı eğitim, öğretim, araştırma ve değişim programları ile sosyal ve kültürel faaliyetlerinin yürütülmesi için ofisin görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili kurumsal düzenlemeleri kapsar.

 

DAYANAK

MADDE 3 – Bu Yönerge 2547 sayılı Kanunun 4. maddesinin c bendine ve 14. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

TANIMLAR

MADDE 4 – Bu yönergede, Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü için Ofis, Uluslararası İlişkiler Koordinatörü için Koordinatör, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi için Üniversite, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü için Rektör kelimeleri kullanılacaktır. Uluslararası yazışmalarda bu birimin İngilizce adı “International Relations Office” olarak geçecektir.

 

MİSYON VE VİZYON

MADDE 5 – Ofisin misyonu; Üniversitenin uluslararası alanda varlığını ortaya koymak, üniversite mensuplarının akademik, kültürel ve sosyal alandaki bakış açısını uluslararası düzeye taşımak ve dünyada yenilikçi ve çağdaş uygulamalarda pay sahibi olmaktır. Ofisin vizyonu; Üniversitenin bir dünya üniversitesi olma yolunda uluslararasılaşma çalışmalarına öncülük etmektir.

 

OFİSİN FAALİYET ALANLARI

MADDE 6 – Ofis, bu yönergenin 5’inci maddesinde belirtilen misyon ve vizyon doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.

 1. Üniversitenin ihtiyaçları ve potansiyeli dikkate alınarak aşağıdaki uluslararası faaliyetleri gerçekleştirmek üzere uluslararası iş birlikleri kurmak, geliştirmek ve sürdürmek:
 • Öğrenci değişimi
 • Öğretim elemanı değişimi
 • Ortak program, proje, araştırma ve toplantı
 • Öğrenci staj faaliyetleri
 • Uluslararası öğrenci kabulü
 • Tanıtım faaliyetleri
 • Uluslararası personel kabulü

 

 

 1. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının koordine ettiği başta Erasmus olmak üzere tüm program ve projelerin Üniversite adına koordinasyonunu sağlamak.
 2. Yurt içi ya da yurt dışı kaynaklı uluslararası nitelik taşıyan tüm program ve projelerin üniversite adına koordinasyonunu sağlamak.
 3. Üniversite mensuplarına yurt dışı destek programlarına yönelik bilgilendirme ve danışmanlık yapmak.
 4. Bologna Süreci çerçevesinde üniversitenin tanınırlığı için gerekli çalışmaları
 5. Uluslararası faaliyetleri üniversitedeki öğrenci ve öğretim elemanlarına duyurmak amacıyla tanıtım toplantıları düzenlemek, tanıtıcı bildiriler dağıtmak, internet sayfasından duyurmak, ilanlar asmak ve/veya e-posta göndermek.
 6. Faaliyet alanındaki hedefleri gerçekleştirmek için mali kaynak bulmak ve tahsis edilen kaynağın ödeme ve harcama planlamasını yapmak.
 7. Uluslararası protokol yazışmalarını üniversite adına hazırlamak, yurt dışı ziyaretlerini planlamak ve gerekli durumlarda bu ziyaretleri gerçekleştirmek.
 8. Ulusal ve uluslararası eğitim ve tanıtımla ilgili fuar ve etkinlikleri takip etmek, faaliyetlerin düzenlenmesine yardımcı olmak, planlamak ve üniversitenin tanıtımı amacıyla bu tür faaliyetlere katılmak.
 9. Uluslararası değişim programlarına katılacak öğrenci ve öğretim elemanlarından ihtiyaç duyanlara kısa dönemli yabancı dil eğitiminin verilmesi için ilgili birimlerle iş birliği yapmak ve oryantasyon programları düzenlemek.
 10. Yurt dışındaki üniversitelerden gelecek öğrenci ve öğretim elemanlarına yönelik oryantasyon programları düzenlemek.
 11. Üniversitede yapılacak uluslararası nitelikteki akademik, sosyal ve kültürel etkinliklerin hazırlanmasına destek olmak ve gerçekleşme sürecinde gerekli çalışmaları yapmak.
 12. Üniversitenin tanıtımı için yurt dışında temsilcilikler açmak.

 

 

ORGANLAR

MADDE 7. Koordinatörlük; koordinatör, koordinatör yardımcıları, Uluslararası İlişkiler Kurulu, alt birimler ve program koordinatörlerinden oluşur.

 

KOORDİNATÖR, KOORDİNATÖR YARDIMCILARI VE PROGRAM KOORDİNATÖRLERİ

MADDE 8.

 1. Koordinatör, İngilizce bilen ve uluslararası deneyimi olan Üniversite öğretim üyeleri veya gerekli durumlarda öğretim elemanları arasından iki yıl süre için Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten koordinatör tekrar görevlendirilebilir. Herhangi bir sebeple süresi dolmadan ayrılan koordinatörün yerine Rektör tarafından aynı şekilde görevlendirme yapılır.
 2. Koordinatör, İngilizce bilen ve uluslararası deneyimi olan Üniversite öğretim üyeleri veya gerekli durumlarda öğretim elemanları arasından en fazla iki koordinatör yardımcısı seçer ve iki yıllığına görevlendirilmeleri için Rektöre öneride bulunur. Süresi biten koordinatör yardımcısı tekrar görevlendirilebilir. Herhangi bir sebeple süresi dolmadan ayrılan koordinatör yardımcılarının yerine Rektör tarafından aynı şekilde görevlendirme yapılır. Koordinatörün görevi herhangi bir şekilde sona erdiğinde koordinatör yardımcılarının da görevi sona erer.
 3. Koordinatörün önerisi ve Rektörün onayıyla Ofis bünyesinde farklı çalışma alanları için alt birimler (program vb.) oluşturulabilir. Bu birimlerin çalışma esasları ayrı yönergeyle belirlenir.

 

 1. Koordinatör, yabancı dil bilen ve uluslararası deneyimi olan öğretim üyeleri veya gerekli durumlarda öğretim elemanları arasından alt birimlerin koordinasyonu için program koordinatörlerini seçer ve 2 (iki) yıllığına görevlendirilmeleri için Rektöre öneride bulunur. Süresi dolmadan görevinden ayrılan program koordinatörünün yerine aynı şekilde bir başka öğretim üyesi/öğretim elemanı görevlendirilir.
 2. Program koordinatörleri, sorumlu olduğu program ile ilgili faaliyetleri yürütür; faaliyetlerle ilgili olarak koordinatöre bilgi verir ve onayını alır. Koordinatör görevi başında bulunmadığı zamanlarda koordinatör yardımcıların biri veya koordinatörün belirleyeceği program koordinatörlerinden biri vekâleten görevlendirilebilir.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRÜNÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

MADDE 9. Koordinatörün görevleri şunlardır:

 1. Ofisin faaliyet alanları çerçevesinde üniversitenin uluslararası ilişkilerini koordine etmek,
 2. Uluslararası İlişkiler Kurulunu toplamak, gündemi hazırlamak ve toplantıya başkanlık etmek,
 3. Program Koordinatörlerinin koordinasyonunu ve etkin çalışmasını sağlamak,
 4. Yıl sonu çalışma raporlarını ve yeni çalışma programını Uluslararası İlişkiler Kurulu ile hazırlayarak Rektörlüğe

 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER KURULU

MADDE 10.

 1. Uluslararası İlişkiler Kurulu, koordinatör, koordinatör yardımcıları, Program Koordinatörleri ve birimde çalışan personellerden oluşur. Gerekli görülen durumlarda Ofis dışından danışmanlar da kurula dahil edilebilir. Rektör ve/veya Rektör Yardımcıları Uluslararası İlişkiler Kurulu toplantılarına katılabilirler.
 2. Uluslararası İlişkiler Kurulu her yarıyıl en az bir defa toplanır. Koordinatör gerekli gördüğü durumlarda Uluslararası İlişkiler Kurulunu toplantıya çağırır.

 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER KURULUNUN GÖREVİ

MADDE 11. Uluslararası İlişkiler Kurulunun görevi; Ofisin yürüttüğü faaliyetler ile ilgili kararlar almak, planlamalar yapmak, fikir üretmek ve öneriler getirmektir.

 

ALT BİRİMLER

MADDE 12.

 1. Koordinatör, bu yönergenin 5’inci maddesinde belirtilen faaliyetleri gerçekleştirmek ve daha etkin bir çalışma ortamı sağlamak için ofis bünyesinde alt birimler oluşturabilir.
 2. Alt birimlerin sayısı, görevleri, çalışma usul ve esasları Koordinatör tarafından önerilir ve Rektörün onayıyla senato tarafından karara bağlanır.

PERSONEL İHTİYACI

MADDE 13. Ofisin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı koordinatörün önerisi üzerine Rektörün görevlendireceği personel ile karşılanır.

 

YAZIŞMALAR

MADDE 14.

 1. Üniversite içindeki birimlerle iletişimi sağlamak amacıyla Ofis tarafından hazırlanan yazılar Koordinatörün onayıyla, Rektör veya ilgili Rektör Yardımcısının imzasıyla çıkar ve ilgili birimlere dağıtılır.
 2. Yurt içindeki kurum ve kuruluşlarla iletişimin sağlanması için hazırlanan yazılar Koordinatörün onayıyla ve Rektörlük Makamının imzasıyla çıkar.
 3. Yurt dışına gönderilecek yazılar Ofis tarafından hazırlanır ve denklik (mütekabiliyet) esasına göre imzalanarak yazı işleri vasıtasıyla gönderilir.
 4. Yurt dışından gelen yazılar değerlendirilmek ve ilgili birime ulaştırılmak üzere Ofise gönderilir.

 

 1. Akdi nitelikli yazışmalarda, Rektör veya yetkili kılınan Rektör Yardımcısının imzası şarttır.

 

 1. Tüm yazışmalar arşivlenir.

 

 1. Yönergede yer almayan hususlarda Genel Mevzuat hükümleri uygulanır.

 

YÖNERGEDE HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

MADDE 15. Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

 

YÜRÜRLÜK

MADDE 16. Bu Yönerge Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği tarih itibarıyla yürürlüğe girer.

 

YÜRÜTME

MADDE 17. Bu Yönerge hükümlerini Rektör yürütür.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email